English  English   Russian  По-русски  
Viduramžių Lietuva
VIDURAMŽIŲ LIETUVOS PALIKIMAS

             


Lietuvos nepriklausomybės akto egzempliorius, saugomas Vokietijos URM diplomatiniame archyve Berlyne. Lietuviška versija
Nutarimas.

       Lietuvos Taryba savo posėdyje vasario 16 d. 1918 m. vienu balsu nutarė kreipties: į Rusijos, Vokietijos ir kitų valstybių vyriausybes šiuo pareiškimu:
       Lietuvos Taryba, kaipo vienintelė lietuvių tautos atstovybė, remdamos pripažintąja tautų apsisprendimo teise ir lietuvių Vilniaus konferencijos nutarimu rugsėjo mėn. 18-23 d. 1917 metais, skelbia atstatanti nepriklausomą demokratiniais pamatais sutvarkytą Lietuvos valstybę su sostine Vilniuje ir tą valstybę atskirianti nuo visų valstybinių ryšių, kurie yra buvę su kitomis tautomis.
       Drauge Lietuvos Taryba pareiškia, kad Lietuvos valstybės pamatus ir jos santykius su kitomis valstybėmis privalo galutinai nustatyti kiek galima greičiau sušauktas steigiamasis seimas, demokratiniu būdu visų jos gyventojų išrinktas.
       Lietuvos Taryba, pranešdama apie tai ..................... vyriausybei, prašo pripažinti nepriklausomą Lietuvos valstybę.

       Vilniuje, vasario 16 d. 1918 m.

Dr. J. Basanavičius   S. Banaitis
M. Biržiška   K. Bizauskas
P. Dovydaitis   S. Kairys   P. Klimas
Donatas Malinauskas   Vl. Mironas
S. Narutowicz  Alfonsas Petrulis
Dr. J. Šaulys   K. Šaulys
J. Šernas   A. Smetona
J. Smilgevičius   J. Staugaitis
A. Stulginskis  J. Vailokaitis   J. Vileišis

 

 

_____________________________________
Egzempliorių skirtybės:
Raudona spalva - mašinraštinio varianto papildymai;
Žalia spalva - rankraštinio varianto vietos, teisingiau atsispindinčios rankraštiniame variante (įskaitant abėcėlinę pavardžių seką).

 

Lietuvos nepriklausomybės akto egzempliorius, saugotas Lietuvoje (dingęs). Publikacija A. Šapokos redaguotoje Lietuvos istorijoje (1936).
 

Lietuvos nepriklausomybės akto egzempliorius, saugomas Vokietijos URM diplomatiniame archyve Berlyne. Vokiška versija

Beschluss.

       Die litauische Taryba (Landesrat) hat in ihrer Sitzung vom 16. Februar 1918 einstimmig beschlossen, folgende Adresse an die Regierungen Russlands, Deutschlands und anderer Staaten zu richten:
       Die litauische Taryba, als einzige Vertretung des litauischen Volkes, proklamiert auf Grund des anerkannten Selbstbestimmungsrechts der Völker und des Beschlusses der in Wilna vom 18.–23. September 1917 abgehaltenen litauischen Konferenz die Wiederherstellung eines auf demokratischer Grundlage aufgebauten unabhängigen litauischen Staates mit der Hauptstadt Wilna und seine Abtrennung von allen staatlichen Verbindungen, die mit andern Völkern bestanden haben.
       Gleichzeitig erklärt die litauische Taryba, dass die Grundlagen dieses Staates und seine Beziehungen zu den anderen Staaten durch eine möglichst bald einzuberufende konstituierende Versammlung, die von allen Einwohnern auf demokratischer Basis zu wählen ist, endgültig festgelegt werden sollen.
       Indem die litauische Taryba Vorstehendes zur Kenntnis der ....... Regierung bringt, spricht sie die Bitte aus, den unabhängigen litauischen Staat anzuerkennen.

       Wilna, den 16. Februar 1918.

Dr. J. Basanavičius   S. Banaitis
M. v. Biržiška   K. Bizauskas
P. Dovydaitis   S. Kairys   P. Klimas
Donatas Malinauskas   Vl. Mironas
S. Narutowicz  Alfonsas Petrulis
Dr. J. Šaulys   K. Šaulys   J. Šernas
A. Smetona   J. Smilgevičius   A. Stulginskis
J. Staugaitis
  J. Vailokaitis   Jonas Vileišis

 

_____________________________
Skirtumai nuo lietuviškos versijos:
Raudona spalva - papildymai tik vokiškoje versijoje;
Žalia spalva - pakeistas žodis, sukeista pavardžių seka tik vokiškoje versijoje.

 

 

Back Straipsniai     Žemėlapiai Next    

 
Istorija
Įvadas
Chronologija
Šaltiniai
Vikingų epocha
Valstybės ištakos
Didieji kunigaikščiai
Visuomenė
Įvadas
Socialiniai sluoksniai
Valstybės santvarka
Karyba
Religija
Raštas ir kalbos
Pilys
Įvadas
Vorutos pilis
Istorija
Naujienos
Tyrinėjimų ataskaitos
Straipsniai
Poezija
Medinės pilys
Mūrinės pilys
LDK palikimas
Įvadas
Straipsniai
Žemėlapiai
Diskusijos
 
Apie svetainės autorių
Biografija
Kontaktai
 
 
 
Pasirašykite svečių knygoje: