Search 1 Billion Names - Newtab2

Lithuanian  Lietuviškai   English  English  
Medieval Lithuania
НАСЛЕДИЕ СРЕДНЕВЕКОВОЙ ЛИТВЫ

             


Постановление
Vasario 16-osios aktas

       Литовская Тариба в своем заседании 16 февраля 1918 г. единогласно решила обратиться к правительствам России, Германии и других государств со следующим заявлением:
       Литовская Тариба, как единственное представительство литовского народа, основываясь на признанном праве самоопределения народов и решении Вильнюсской конференции литовцев 18-23 сентября 1917 г., провозглашает, что восстанавливает независимое на демократических основах устроенное Литовское государство со столицей в Вильнюсе и это государство отделяет от всех государственных связей, которые были с другими народами.
       Вместе с тем Литовская Тариба заявляет, что основы Литовского государства и его взаимоотношения с другими государствами должен окончательно установить как можно скорей созванный учредительный сейм, демократическим способом выбранный всеми его жителями.
       Литовская Тариба, сообщая об этом правительству ....................., просит признать независимое Литовское государство.

       В Вильнюсе, 16 февраля 1918 г.

       Др. Й. Басанавичюс, С. Банайтис, М. Биржишка, К. Бизаускас, П. Довидайтис, С. Кайрис, П. Климас, Донатас Малинаускас, П. Миронас, С. Нарутович, Алфонсас Пятрулис, К. Шаулис, Др. Ю. Шаулис, Й. Шярнас, А. Сметона, Й. Смилгявичус, Ю. Стаугайтис, А. Стульгинскис, Й. Вайлокайтис, Й. Вилейшис


Nutarimas

       Lietuvos Taryba savo posėdyje vasario 16 d. 1918 m. vienu balsu nutarė kreiptis: į Rusijos, Vokietijos ir kitų valstybių vyriausybės šiuo pareiškimu:
       Lietuvos Taryba, kaipo vienintelė lietuvių tautos atstovybė, remdamos pripažintaja tautų apsisprendimo teise ir lietuvių Vilniaus konferencijos nutarimu rugsėjo mėn. 18-23 d. 1917 metais, skelbia atstatanti nepriklausomą demokratiniais pamatais sutvarkytą Lietuvos valstybę su sostine Vilniuje ir tą valstybę atskirianti nuo visų valstybinių ryšių, kurie yra buvę su kitomis tautomis.
       Drauge Lietuvos Taryba pareiškia, kad Lietuvos valstybės pamatus ir jos santykius su kitomis valstybėmis privalo galutinai nustatyti kiek galima graičiau sušauktas steigiamasis seimas, demokratiniu būdu visų jos gyventojų išrinktas.
       Lietuvos Taryba pranešdama apie tai ..................... vyriausybei, prašo pripažinti nepriklausomą Lietuvos valstybę.

       Vilniuje, vasario 16 d. 1918 m.

       Dr. J. Basanavičius, S. Banaitis, M. Biržiška, K. Bizauskas, P. Dovydaitis, S. Kairys, P. Klimas, Donatas Malinauskas, P. Mironas, S. Narutowicz, Alfonsas Petrulis, K. Šaulys, Dr. J. Šaulys, J. Šernas, A. Smetona, J. Smilgevičius, J. Staugaitis, A. Stulginskis, J. Vailokaitis, J. Vileišis


Back Статьи     Карты Next    

 
История
Введение
Хронология
Источники
Эпоха викингов
Истоки государства
Великие князья
Общество
Введение
Социальные слои
Государственный строй
Военное искуcство
Религия
Письменность и языки
Замки
Введение
Замок Ворута
История
Новости
Отчеты исследований
Статьи
Поэзия
Деревянные замки
Каменные замки
Наследие ВКЛ
Введение
Статьи
Карты
Дискуссии
 
Об авторе сайта
Биография
Контакты
 
 
 
Подпишитесь в книге гостей:
 
 
     Search 700 Million Names at Ancestry.com!