Search 1 Billion Names - Newtab2

Lithuanian  Lietuviškai   Russian  По-русски  
Medieval Lithuania
LEGACY OF MEDIEVAL LITHUANIA

             


Resolution
Vasario 16-osios aktas

       The Council of Lithuania in its session of February 16, 1918 decided unanimously to address the governments of Russia, Germany, and other states with the following declaration:
       The Council of Lithuania, as the sole representative of the Lithuanian nation, in conformity with the recognized right to national self-determination, and in accordance with the resolution of the Vilnius Conference of September 18-23, 1917 proclaims the restoration of the independent state of Lithuania, founded on democratic principles, with Vilnius as its capital, and declares the termination of all state ties which formerly bound this State to other nations.
       The Council of Lithuania also declares that the foundation of the Lithuanian State and its relations with other countries will be finally determined by the Constituent Assembly, to be convoked as soon as possible, elected democratically by all its inhabitants.
       The Council of Lithuania in informing the Government of ..................... to this effect kindly requests the recognition of the Independent State of Lithuania.

       Vilnius, February 16, 1918

       Dr. J. Basanavičius, S. Banaitis, M. Biržiška, K. Bizauskas, P. Dovydaitis, S. Kairys, P. Klimas, Donatas Malinauskas, P. Mironas, S. Narutowicz, Alfonsas Petrulis, K. Šaulys, Dr. J. Šaulys, J. Šernas, A. Smetona, J. Smilgevičius, J. Staugaitis, A. Stulginskis, J. Vailokaitis, J. Vileišis


Nutarimas

       Lietuvos Taryba savo posėdyje vasario 16 d. 1918 m. vienu balsu nutarė kreiptis: į Rusijos, Vokietijos ir kitų valstybių vyriausybės šiuo pareiškimu:
       Lietuvos Taryba, kaipo vienintelė lietuvių tautos atstovybė, remdamos pripažintaja tautų apsisprendimo teise ir lietuvių Vilniaus konferencijos nutarimu rugsėjo mėn. 18-23 d. 1917 metais, skelbia atstatanti nepriklausomą demokratiniais pamatais sutvarkytą Lietuvos valstybę su sostine Vilniuje ir tą valstybę atskirianti nuo visų valstybinių ryšių, kurie yra buvę su kitomis tautomis.
       Drauge Lietuvos Taryba pareiškia, kad Lietuvos valstybės pamatus ir jos santykius su kitomis valstybėmis privalo galutinai nustatyti kiek galima graičiau sušauktas steigiamasis seimas, demokratiniu būdu visų jos gyventojų išrinktas.
       Lietuvos Taryba pranešdama apie tai ..................... vyriausybei, prašo pripažinti nepriklausomą Lietuvos valstybę.

       Vilniuje, vasario 16 d. 1918 m.

       Dr. J. Basanavičius, S. Banaitis, M. Biržiška, K. Bizauskas, P. Dovydaitis, S. Kairys, P. Klimas, Donatas Malinauskas, P. Mironas, S. Narutowicz, Alfonsas Petrulis, K. Šaulys, Dr. J. Šaulys, J. Šernas, A. Smetona, J. Smilgevičius, J. Staugaitis, A. Stulginskis, J. Vailokaitis, J. Vileišis


Back Articles     Maps Next    

 
History
Introduction
Chronology
Sources
Viking Age
Origin of the State
Grand Dukes
Society
Introduction
Social strata
State structure
Warfare
Religion
Writing and languages
Castles
Introduction
The Castle of Voruta
History
News
Research reports
Articles
Poetry
Wooden Castles
Brick Castles
Legacy of the GDL
Introduction
Articles
Maps
Discussions
 
About the author of the site
Biography
Contacts
 
 
 
Sign the Guest Book:
 
 
     Search 700 Million Names at Ancestry.com!